„LG Nano Cell™ Super Match Kvíz”

nyereményjáték részvételi, játék- és adatvédelmi szabályzata

Játékszabályzat

1. Általános rendelkezések

1.1. A Játék Szervezője, Lebonyolítója:

Jelen Játékszabályzat a Havas Worldwide Budapest Zrt. (Székhely: 1117 Budapest, Alíz utca 1. adószám: 12123658-2-43) – a továbbiakban: Lebonyolító –, által az LG Electronics Magyar Kft. (Cégjegyzékszám: Cg.01-09-169580, székhely: 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 3/a, adószám: 10790386-2-44) – a továbbiakban: Szervező –, „LG Magyarország” weboldalán (www.nanocellsupermatch.lg.hu), – a továbbiakban: Oldal –, keresztül kezelt és lebonyolított „LG Nano Cell™ Super Match Kvíz” – a továbbiakban: Játék – részvételi feltételeit tartalmazza. A Játékban való részvétel a Játék jelen hivatalos játékszabályzatának – a továbbiakban: Játékszabályzat – automatikus elfogadását jelenti. A Játékszabályzat kizárólag az LG Nano Cell™ Super Match Kvízre vonatkozik az itt meghatározott feltételekkel, és nem vonatkozik olyan más játékra vagy promócióra, amelyeket Facebook oldalon, üzenőfalon vagy külön weboldalon keresztül, illetve külön adatbeviteli űrlappal kezelünk és működtetünk.
A Lebonyolító a Játékot a Szervező megbízásából szervezi.

1.2. A Játékban való részvétel feltételei:

A Játékban részt vevő természetes személy, illetve személyek személyes adatait a Szervező, a Lebonyolító és az általuk megbízott egyéb munkavállalók, ügynökök és alvállalkozók – a továbbiakban: Közreműködők – a Játékszabályzat "Természetes személy Játékosok személyes adatainak kezelése és védelme – Adatvédelmi Tájékoztató" című fejezetében leírt adatvédelmi szabályoknak megfelelően kezelik.

A Játékból ki vannak zárva a Szervező, a Lebonyolító továbbá a Játék lebonyolításában részt vevő, a Lebonyolító és Szervező által megbízott Közreműködők és azok Ptk. 8:1. § 2. pontban meghatározott hozzátartozói.

Játékos az „LG Nano Cell™ Super Match Kvíz”-ben csak az a természetes személy lehet, aki 18. életévét betöltötte, valamint cselekvőképes és állandó magyarországi lakhellyel rendelkezik, a Játék időtartama alatt az Oldalon elérhető LG Nano Cell™ Super Match Kvízbe regisztrál az Oldalon elérhető megfelelő adatbeviteli űrlap kitöltésével, ezzel pedig a Lebonyolító és a Szervező rendelkezésére bocsátja a megadott adatait és egyúttal elfogadja a Játékszabályzatban írt valamennyi feltételt.

(a továbbiakban: Játékos, illetve Játékosok)

A Játékos a Játékba való regisztrációval és a Játékban való részvételével egyidejűleg visszavonhatatlanul kijelenti, hogy a Játékban részt kíván venni, és a Játékszabályzatot teljes körűen megismerte, és az abban foglaltakat magára nézve teljes egészében kötelezőnek fogadja el. Amennyiben a Játékos a Játékszabályzatot – annak bármely rendelkezése tekintetében – nem fogadja el, vagy azzal kapcsolatban kifogást emel, és ennek tényét írásban jelzi a Szervezőnek, a Játékból kizárásra kerül, és abban tovább nem vehet részt.

érvényesnek, amelyeket az Oldal regisztrációs felületén a valóságnak megfelelő adatok megadásával küldenek be a Játékba. Amennyiben a Játékos nem a saját maga által regisztrált email fiókkal vesz részt a Játékban, a használat jogosultságából fakadó vitákkal kapcsolatban a Szervező, valamint Lebonyolító mindennemű felelősségét teljes mértékben kizárja. A Szervező a nem valós adatokat megadó résztvevőket kizárhatja a Játékból.

A regisztráció beküldésével a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, a hálózati leterheltség, a hálózati torlódás, a lefedettség, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező és a Lebonyolító az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget teljes mértékben kizár.

megvizsgálhatja, és amennyiben azok, illetve az azt beküldő Játékos bármely okból nem felel meg a Játékszabályzat feltételeinek, úgy az érintett Játékost a Játékból kizárhatja.

A Játékból kizárható minden olyan Játékos, aki a Szervező megítélése alapján tisztességtelen eszközöket alkalmaz a Játék során. A teljesség igénye nélkül néhány erre vonatkozó példa: a Játékból például – a Szervező megítélése alapján – kizárásra kerülhetnek azok a Játékosok, akik a Játék szellemével ellentétesen egy természetes személy neve alatt csapatban, vagy nem valós profillal vesznek részt a Játékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket ezzel a megtévesztő magatartással megnöveljék. Ilyen Játékosoknak minősülnek például a sorsolásokon és egyéb nyereményjátékokon történő részvétel érdekében társult személyek, akik a nyeremények megszerzése érdekében összehangolják cselekményeiket. Ilyen személyeknek minősülnek továbbá például azok, akik nem valós adatokkal/hamis email fiókkal vesznek részt a Játékban abból a célból, hogy tisztességtelenül növeljék a saját nyerési esélyeiket.

A tisztességtelen magatartást tanúsító résztvevők vagy Játékosok kötelesek megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a Játékkal összefüggésben a Szervezőnek és/vagy Lebonyolítóknak okoztak.

2. A Játék menete

2.1. Játék időtartama:

2017. december 15., 8 óra – 2017. január 21., 23 óra 59 perc.

2.2. Játék lényege:

Az ”LG Nano Cell™ Super Match Kvíz” elnevezésű Játékban azok vehetnek részt a nyereménysorsoláson, akik helyes választ adnak a kvíz 6 kérdésére és az Oldalon elérhető regisztrációs adatlap kitöltésével regisztrálnak a Játékba.

2.3. LG 25 Kvíz játékban való részvétel feltételei:

Az ” LG Nano Cell™ Super Match Kvíz” elnevezésű Játékban csak a fenti 1.2. pontban meghatározottak szerinti természetes személyek vehetnek részt. A Játékosnak 6 kérdésre kell válaszolnia feleletválasztással. A kvíz csak akkor lesz érvényes, ha Játékos által megadott minden válasz helyes.
A válaszok elküldése után a Játékosnak regisztrálnia kell.

Regisztrációja során a következő adatokat kell megadnia:

2.4. Az LG Nano Cell™ Super Match Kvíz nyereménysorsolásán való részvétel feltételei:

Amennyiben a Játékos a válaszok elküldése után regisztrált, valamint az általa beküldött válaszok mindegyike helyes, részt vehet az LG Nano Cell™ Super Match Kvíz nyereménysorsolásán.

A Lebonyolító a helyes kitöltők között a promóció végén, az alábbi 2.6. pontban meghatározott helyen és időben sorsolja ki a nyereményeket.

2.5. Az LG Nano Cell™ Super Match Kvíz nyereményei Az LG Nano Cell™ Super Match Kvíz nyereményeit a Játékszabály 3.1. pontjában részletezzük.

A sorsolást Lebonyolító az LG Nano Cell™ Super Match Kvíz játék lezártát követően, 2018. január 23-án, 16:00 órakor; bonyolítja le, a Játék lezártáig sorsolásra jogosulttá vált Játékosok között.

A sorsolás helyszíne: a Lebonyolító székhelye. A sorsolás számítógép segítségével, a véletlenszerűség követelményeinek megfelelően történik. A sorsolás alkalmával kisorsolásra kerül a 12 db díj nyertese és 24 további pótnyertes.

2.7. Az LG Nano Cell™ Super Match Kvíz játék nyertese: A nyertes az, akit a sorsolásra jogosultak közül a véletlenszerűségnek megfelelő gépi sorsolással választ ki a Lebonyolító.

Az a kisorsolt Játékos tekinthető nyertesnek, aki:

Amennyiben a Játékos a feltételeknek nem felel meg, úgy ez rá nézve a nyereményt illetően jogvesztő és helyébe pótnyertes lép. A pótnyertesek értesítése a nyertesével azonos módon történik. (Lásd 2.8.)

2.8. Az LG Nano Cell™ Super Match Kvíz játék pótnyertesei: A pótnyertesek (kisorsolásuk sorrendjében) akkor lépnek a nyertes Játékos helyébe, ha a nyertes a feltételeknek nem tesz eleget (az értesítéskor a meghatározott időn belül nem jelzi a nyereményre való igényét, ill. nem felel meg a játékban való részvétel és a sorsolásra jogosultság feltételeinek).

2.9. Az LG Nano Cell™ Super Match Kvíz játék nyerteseinek értesítése: Szervező a sorsolást követő 5 munkanapon belül a nyertest emailben értesíti a nyerés tényéről. A nyertesnek az értesítésben megadott módon, az értesítést követő 30 naptári napon belül jeleznie kell a nyereményre való igényét és igazolnia kell a nyereményre való jogosultság feltételeit és csak ezután válik jogosulttá a nyeremény átvételére. Amennyiben az adott nyertes a megadott határidőn belül nem nyilatkozik a nyereményre való igényéről, vagy nem tudja igazolni nyereményre való jogosultság feltételeit, elveszíti a nyereményre való jogosultságát és helyébe pótnyertes lép és jogosulttá válik a nyereményre. A pótnyertesek értesítésének módja és a jogosultság feltételei megegyeznek az eredeti nyertesek értesítésével és jogosultsági feltételeivel.

2.10. A nyertes Játékos hozzájárulását adja, hogy a Szervező nevét és lakhelyét (város megnevezésével), a nyeremény átadásáról készült fotókat közzétegye a Facebook oldalán és / vagy a weboldalán (http://www.lg.com/hu/index.jsp).

3. Nyeremények

3.1. LG Nano Cell™ Super Match Kvíz Nyereményjáték nyereményei:

A Szervező az alábbi főnyereményt biztosítja az LG 25 Kvíz nyertes Játékosainak:

FŐDÍJ:

(a továbbiakban: Fődíj)

TOVÁBBI NYEREMÉNYEK:

(a továbbiakban: További nyeremények)

A Nyeremények másra át nem ruházhatók, és pénzre át nem válthatók.

4. A Fődíj átvétele és a További nyeremények kiszállítása

4.1. A Fődíj átvétele

A Fődíj átvétele személyesen történik az LG Electronics Magyar Kft. székhelyén (H-1097, Budapest, Könyves Kálmán krt. 3/A), az átvétel kapcsán felmerülő költségek (pl. a nyeremény átvételének helyszínére történő utazás költségei) a Játékost terhelik.

4.1.1. A Fődíj a Határidőtől számított 30 napon belül kell, hogy a nyertes által átvételre kerüljön a Szervező székhelyén.

4.1.2.. Amennyiben a nyertes a Fődíjat a fenti 4.2. pontban meghatározott határidőn belül nem tudja átvenni, úgy a nyereményre való jogosultsága megszűnik.

4.2. A További nyeremények kiszállítása

4.2.1. A További nyeremények kiszállításának költségei teljes mértékben a Szervezőt terhelik.

4.2.2. A További nyeremények címzettjének és kiszállítási címének egyeztetése érdekében a lebonyolító e-mailben felveszi a kapcsolatot a További nyeremények nyerteseivel.

4.2.3. A További nyeremények kiszállítása normál postai úton történik.

4.3 A Szervező a Játékos oldalán felmerült okból történő átadás elmaradásáért vagy késedelméért semmilyen felelősséget nem vállal.

4.4. A Szervező és a Lebonyolító a Fődíj és a További nyeremények nyertesekhez való eljutásával kapcsolatban semmiféle felelősséget nem vállal.

4.5. A nyertes Játékos köteles együttműködni a Szervezővel és a Lebonyolítóval annak érdekében, hogy a nyeremény átadására sor kerüljön. Ha ezen együttműködési kötelezettségének a nyertes nem tesz eleget, és így a nyeremény időben való átadása meghiúsul, úgy ezen körülményért a Szervező felelőssége nem állapítható meg. A Szervező a nyeremények átvételének lehetőségét a fenti határidőn belül tudja biztosítani, az átvétel időtartama nem hosszabbítható meg, így annak elmulasztása a Játékosra nézve jogvesztő.

4.6. A Szervező a nyeremény átadásáig kizárhatja a Játékból azt a Játékost, aki nem felel meg a jelen dokumentumban leírt személyi és alaki feltételeknek. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredő következményekért a Szervezőt felelősség nem terheli.

5. Felelősség és annak kizárása

5.1 A Játékos saját felelőssége, hogy megbizonyosodjon arról, hogy illetéktelenek ne vegyenek részt a Játékban az általa megadott adatokkal, a Szervezőt erre vonatkozóan nem terheli felelősség. A felhasználói jogosultságból fakadó vitákkal kapcsolatosan a Szervező mindennemű felelősségét és a jogi út igénybevételének a lehetőségét kizárja.

5.2 A Szervező nem vállal felelősséget a Játékos által tévesen vagy hibásan megadott adatokból eredő következményekért és károkért. A Játékosok által megadott adatok hiányosságából/hibájából (pl. hibás név vagy cím megadása stb.) fakadó eredménytelenségért vagy az értesítés illetve a nyeremény átadásának meghiúsulásért, illetve az ebből fakadó károkért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.

5.3 A műszaki hibából adódó be nem érkezett nevezések nem jogosítanak fel a részvételre. Automata rendszer (például robotok és hasonlók) többszöri nevezésre való használata tilos és minden kísérlet automatizált rendszeren keresztül történő nevezésre érvényteleníti a Játékos jogosultságát a nyereményekre, mely esetekben a Szervezővel vagy Lebonyolítóval szemben semmilyen igény nem támasztható.

5.4 A Szervező, a Lebonyolító és a Közreműködők egyike sem felelős, és kizárnak mindenféle kártalanítási, kártérítési igényt vagy jogi utat a részvétel során felmerülő esetleges hibákért, hiányosságokért, hibás működésért, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért, ide nem értve az életben, testi épségben és egészségben bekövetkezett sérülésekért, illetőleg szándékosan vagy súlyos gondatlansággal okozott, a Játékosnál felmerülő károkért való felelősséget. Az esetleges elírásokért, hibákért a Szervező felelősséget nem vállal.

6. Mi történik, ha nem megfelelően működik vagy nem elérhető az oldal?

6.1 A Szervező nem felel a Játék üzemzavarából adódó késedelemért, illetve azért, ha az Oldal nem érhető el. Időnként előfordulhat, hogy a Szervezőn kívülálló okból a szolgáltatás nem használható.

6.2 Az egyéb felmerülő technikai problémákért a Szervező nem felelős, és kizár mindennemű kártérítési igényt a Játékban való részvétel során. Technikai probléma esetén az http://www.lg.com/hu/tamogatas/ugyfel-szolgalat-ertesitese weboldalon vagy az LG Magyarország Facebook oldalán lehet üzenetet küldeni. A Szervező nem vállal felelősséget a Játék működése során fellépő technikai vagy adatbeviteli hibákért és egyéb a Szervezőn kívül álló okokból felmerülő hibákért.

7. Egyéb tudnivalók

7.1. A Játékban felhalmozott mindennemű szellemi termék a szerzői jog védelme alatt áll, ezért tilos azt módosítani, másolni, tovább értékesíteni, illetve a jogtulajdonos írásbeli felhatalmazása nélkül semmilyen formában nem reprodukálható. Az LG márkanév mind szöveges, mind ábrás formában védjegyoltalmat élvez. A védjegyoltalom jogosultja a Szervező. A védjegy nem használható fel semmilyen módon és jogcímen a Szervező előzetes írásos engedélye nélkül. A jogellenes felhasználás a szerzői jogi, a polgári jogi, illetve a büntető jogi jogszabályokban foglalt jogkövetkezményeket vonhatja maga után.

egészben bármilyen technikai, kereskedelmi, működési vagy bármely jogszabály által meghatározott okból kifolyólag. Abban az esetben, ha a Játék megszüntetésre kerül a Szervező által, a Szervező törekszik arra, hogy a megszüntetés tényét előzetesen nyilvánosságra hozza. Ugyanakkor a visszavonás, felfüggesztés vagy változtatás okától függően előfordulhat, hogy az előzetes értesítés nem lehetséges. A Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy ezen feltételeket vagy magát a Játékot kiegészítse vagy módosítsa. A Szervező a Játékkal kapcsolatban levelezést nem folytat, felvilágosítást kizárólag a http://www.lg.com/hu/tamogatas/ugyfel-szolgalat-ertesitese weboldalon vagy az LG Magyarország Facebook oldalán vagy az info@nanocellsupermatch.lg.hu címen ad.

7.3. A Játékosok elfogadják, hogy a Játék használata során a Játékszabályzatban foglaltak bárminemű megszegésével a Szervező számára okozott kárért teljes körű felelősséget vállalnak. A Szervező a Játék elérhetőségét a Játékszabályzat megszegése esetén bármely Játékostól megvonhatja.

7.4. Jelen Játékszabályzat a http://www.nanocellsupermatch.lg.hu oldalon érhető el. A Szervező és a Lebonyolító fenntartja magának a jogot arra, hogy e feltételeket vagy magát a Játékot kiegészítse, vagy módosítsa. A feltételek elfogadásával a Játékos tudomásul veszi, hogy az Oldal teljesítménye-, üzenet és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvényei, s ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja a hálózati leterheltség és egyéb olyan Szervezőn és Megbízottján kívül álló tényezők, mint például (de nem kizárólagosan) hálózati torlódás, lefedettség, kapcsolati hibák, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása.

7.6. Szervező a Játékszabályzatban a változtatás jogát fenntartja. Ha a Játékkal kapcsolatban további kérdés vagy probléma merül fel, a http://www.lg.com/hu/tamogatas/ugyfel-szolgalat-ertesitese weboldalon vagy az LG Magyarország Facebook oldalán kérhető tájékoztatás.

7.7. A Játék nyereményeinek tekintetében a természetes személy Játékos tudomásul veszi, hogy nyertessége esetén a nyereményhez kapcsolódóan a Szervezőt személyi jövedelemadó bevallási és fizetési kötelezettség terheli.

7.8. Ahhoz, hogy Szervező a jogszabályok által előírt adó-nyilvántartási kötelezettségének eleget tudjon tenni, a nyertes köteles együttműködni a Szervezővel való kapcsolatfelvétel során esetlegesen további személyes (amennyiben szükséges főként adóigazgatási jellegű) adatainak közlésében, továbbításában. Amennyiben a Játékos jelen pontban foglalt adatközlési kötelezettségének nem tesz eleget, nyereménye átvételére nem jogosult, helyébe pótnyertes lép.

7.9. A Játékosokkal felmerülő esetleges jogvitát a Szervező elsődlegesen békés úton kívánja rendezni. A fenti felhasználási feltételekre a magyar jog előírásai az irányadóak. Amennyiben vita esetén a felek békésen megegyezni nem tudnak, jogosultak a hatáskörrel és illetékességgel bíró bírósághoz fordulni.

8. Természetes személy Játékosok személyes adatainak kezelése és védelme – Adatvédelmi Tájékoztató:

8.1. A természetes személy Játékosok a Játékban való részvétellel kifejezett és önkéntes hozzájárulását adják ahhoz, hogy személyes adataikat (teljes név, e-mail cím, lakcím, telefonszám) esetleges tiltó nyilatkozatuk kézhezvételéig minden további ellenszolgáltatás és engedélyezés nélkül a hatályos adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően a Játék lebonyolítása céljából a Szervező, illetve Lebonyolító kezelje. Az adatok kezelését a Szervező, mint adatkezelő, feldolgozását a Szervező megbízásából a Lebonyolító, mint adatfeldolgozó végzi. Az adatkezelő, valamint adatfeldolgozó a Játékkal összefüggésben kezelt személyes adatokat a Játék lezárását, illetve a nyeremények átadását követően törli.

A természetes személy Játékosok a Játékban való részvételükkel hozzájárulnak, hogy:

a) a Szervező, illetve Lebonyolító díjmentesen felhasználja a nyertesek személyi adatait és személyes jellegű információit a Játék lebonyolítása, valamint a nyeremények kézbesítése céljából;

b) amennyiben nyer, nevét és a regisztrációkor megadott várost a Szervező, illetve Lebonyolító nyilvánosságra hozza a Játék internetes oldalán.

8.2. Amennyiben a Játékos a regisztráció során a megfelelő mező kipipálásával ehhez hozzájárult, a Szervező a regisztráció során megadott adatait a Szervező termékeinek és szolgáltatásainak ajánlása, hirdetéseinek továbbítása, tájékoztatás nyújtása hírlevél útján az aktuális információkról, termékekről, akciókról, új funkciókról érdekében kezeli és felhasználja hírlevélre való feliratkozástól számított legfeljebb 10 évig, kivéve, ha a Játékos kifejezett előzetes hozzájárulását adta ahhoz, hogy adatait a Szervező a 10 évet meghaladóan további meghatározott ideig kezelje, avagy a feliratkozást követően a Játékos bármikor a hírlevélről leiratkozik, mely utóbbi esetben a leiratkozást követően adatai azonnal törlésre kerülnek.

A Játékosnak bármikor ingyenesen lehetősége van, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérheti azok helyesbítését vagy törlését, zárolását, illetve megtilthatja személyes adatainak ilyen célú felhasználását a adatvedelem@lge.com e-mail címre, nevét, e-mail címét tartalmazó nyilatkozatával.

8.3. A Játékost megilleti a személyes adatainak kezelése elleni tiltakozás joga is, és amennyiben az adatkezelő tiltakozás alapján hozott döntésével nem ért egyet, bírósághoz fordulhat.

8.4. A személyes adatok kezelése a vonatkozó adatvédelmi jogszabályok, így különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvény rendelkezéseinek betartásával történik. A Játékos a személyes adataira vonatkozó jogainak megsértése esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz vagy az illetékes bírósághoz fordulhat.

8.5. Az adatkezelő az adatkezelést a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) bejelentette.

Az LG Nano Cell™ Super Match Kvíz lebonyolításával kapcsolatos adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH: a nyilvántartási szám kiadása folyamatban van.

NAIH: a nyilvántartási szám kiadása folyamatban van.

Budapest, 2017.december 15.

Kellemes szórakozást kíván az LG Electronics Magyar Kft.